ข่าว สกศ.

สภาการศึกษาเร่งศึกษาแนวทางการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
วันนี้ (๕ สิงหาคม ๒๕๕๗) รองศาสตราจารย์ ดร. ชวนี ทองโรจน์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาการศึกษา iq option download เป็นประธานการประชุมเรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา” ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร ...

อ่านต่อ

สภาการศึกษาส่งเสริมความรู้กฎหมายและพัฒนาปรับปรุงกฎหมายการศึกษา ณ จังหวัดตราด
เมื่อวันที่ ๔-๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมส่งเสริมความรู้กฎหมายและพัฒนาปรับปรุงกฎหมายการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย ณ โรงแรมโกลเด้น คลิฟ บีช รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยมี นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดการประชุม...

อ่านต่อ

กรรมการสภาการศึกษาเร่งพิจารณา Roadmap ปฏิรูปการศึกษา
วันนี้ (๑ สิงหาคม ๒๕๕๗) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประชุมสภาการศึกษา โหลด iq option ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ ห้องมิ่งเมือง ชั้น ๔ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมี ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการสภาการศึกษา และมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี ทองโรจน์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา รักษาการแทนเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ...

อ่านต่อ

สภาการศึกษาประชุมการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม
วันนี้ (๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗) รศ. ดร.ชวนี ทองโรจน์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที ถนนงามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี ...

อ่านต่อ

สภาการศึกษาระดมสมอง ปรับกฎหมายการศึกษาไทย
วันพุธที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัด “การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้มีการปรับปรุงแก้ไขและยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย” ดาวน์โหลด iq option ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดนนทบุรี โดยมี ดร.รัตนา ศรีเหรัญ รองเลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวรายงาน ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเปิดการประชุม การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคจากการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาที่มีผลกระทบต่อการบริหารการศึกษา และเพื่อจัดทำข้อเสนอแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข และยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยอย่างมีระบบ รองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจสังคมในอนาคต ...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด
ประเด็นเด่น สกศ.
บทความจากงานวิจัย

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำบทความจากงานวิจัยและองค์ความรู้ ตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๖ ...

อ่านต่อ
งานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ผลิตรายงานการวิจัยและองค์ความรู้ ตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๖ มีองค์ความรู้ที่น่าสนใจ เผยแพร่ล่าสุด ดังนี้...

อ่านต่อ
คำศัพท์ทางการศึกษา...วันละคำ

ศัพท์การศึกษาวันนี้... ขอเสนอคำว่า การประเมินตามสภาพจริง...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาเช่ารถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) พร้อมพนักงานขับรถ ๓ คัน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่ารถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี พร้อมพนักงานขับรถ ๓ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...
[อ่านต่อ]
การเปิดเผยราคากลาง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ...
[อ่านต่อ]
อ่านทั้งหมด


สิ่งพิมพ์ใหม่

สิ่งพิมพ์แนะนำ

See all news
ลิขสิทธิ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สงวนลิขสิทธิ์)

99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 02 668 7123 E-mail : webmaster@onec.go.th